לפעילות עד הבית לחצו כאן!

מתנסביב השעון

לחודש הקודם
לחודש הבא
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7

הכירו את - צוות המתנ״ס

יואב יגול-מנהל המתנ"ס
דקלה אוחנינה-סגנית מנהל
פאני חדאד-מנהלת שירות לקוחות
אופירה פדלון -מנהלת צהרוני גנים
נוגה תם-מנהלת כספים
כוכב פרץ-מנהלת פרוייקטים ומרכז ידע
אורית גולאברי-מנהלת תחום הספורט
אוסנת מעמרי-מנהלת "הגן שלנו"
דרסה זאודה-מנהל יחידת הנוער
הילי סוקולובר-רכזת עמיתים
סיגל בטיטו-רכזת הספריה הקהילתית ב"גבעול"
מלכה ברעד-מנהלת תחום גימלאים
חיים גואטה -מנהל אחזקה ובטחון
כפיר בובליל-מנהל אחזקה
-
זהבה שטיבי -אם בית
חגית לוי-אם בית
לילי גניש-אם בית

עסקים מקומיים

הצטרפו לעידכונים

טפסים

טופס הרשמה מקוון למתנדב/ת - מתנ"ס גבעת אולגה

הנחיות למילוי הטופס:

קהילה יקרה,

"מעשה נדיב, קטן ככל שיהיה, לעולם אינו מתבזבז". איזופוס

ערבות הדדית היא הבסיס לחוסן הקהילתי שלנו. אנו מודים לכם על הצטרפותכם למעגל החוסן הקהילתי של חדרה.

 אנא מלאו את טופס ההרשמה המקוון להתנדבות במתנ"ס גבעת אולגה, ונפנה אליכם במידת הצורך. הפרטים יישמרו במערכת ונחוצים לצורך הפעלת המתנדבים וביטוח המתנדבים בלבד.

 
תחומי התנדבות:
חלוקת מזון קניות שיחות תמיכה ועידוד למבוגרים בודדים תיקונים ביתיים ייעוץ בתחומים שונים אחר

התקנון

הצהרות המתנדב/ת:

  1. ידוע לי והנני מסכים לכך שלא אהיה זכאי לקבל תמורה בגין התנדבותי וכן לא אהיה מבוטח בביטוח לאומי או כל  ביטוח אחר מטעם העמותה והנני נוטל על עצמי את מלוא האחריות בגין כל הקשור והכרוך בהתנדבותי אצלכם (לרבות בגין כל פגיעה ו/או נזק שיגרמו לי תוך כדי התנדבותי).
  2. ידוע לי והנני מסכים לכך שאין ביני לבין העמותה יחסי עובד-מעסיק ולפיכך לא אהיה זכאי לקבל מידי העמותה או מי מטעמה תמורה ו/או שכר ו/או זכויות כלשהן כגון זכויותפנסיהו/אוחופשה ו/או מחלה ו/או דמי הבראה ו/או החזר הוצאותנסיעהו/אופיצוייפיטורים או כל זכות אחרת הקשורה ו/או הנובעת מיחסי עובד – מעסיק, בגין התנדבותי.
  3. לפיכך, אין לי ולא תהיה לי כל טענה ו/או תביעה כלפי העמותה ו/או כלפי מי מטעמה בקשר עם תקופת התמחותי בהתנדבות אצלכם ו/או סיומה לרבות בגין טענת קיום יחסי עבודה ו/או בגין נזקי גוף ו/או רכוש.

 

  1. אני מתחייב לעשות כמיטב יכולתי לבצע את התפקיד בו אתנדב בצורה הטובה ביותר, במסירות ובנאמנות.
  2. הנני מתחייב כלפיכם לשמור על סודיותן של כל הידיעות אשר תגענה לידיעתי בתוקף התנדבותי ולא לגלותם לאדם, פרט למי שזכאי לכך עפ"י דין, גם לאחר הפסקת התנדבותי אצלכם.
  3. אני מתחייב/ת שלא להעביר לכל אדם או גורם, כל מידע, מסמך, פרט מזהה אודות מקבל השירות ומשפחתו, אלא בכפוף לאישור בכתב מאחד הגורמים המוסמכים ו/או ממקבל השירות, ו/או במידה ומסירת המידע מתחייבת עפ"י חוק.
  4. אני מתחייב/ת שלא להשתמש בפרטי מקבל השירות שיגיעו לידיי לצרכים אחרים ו/או לצרכים המניבים לי רווח בכל דרך וצורה שהיא.
  5. אני מתחייב כלפיכם, כי ככל שאשתמש בשרותי המחשוב של  העמותה, לרבות מאגרי מידע, דואר אלקטרוני וכל תוכנה אחרת, אעשה זאת אךורקלצרכי פעילותי ההתנדבותית אצלכם ולא למטרות פרטיות, מסחריות, או לשימוש גורמים אחרים. בנוסף, בהתקיים נסיבות בהן תהיה לכם סיבה סבירה לחשוד כי במחשב ו/או בגישה למחשב אשר ניתנו לי לצרכי התנדבותי, ככל שניתנו, נעשה שימוש בלתי חוקי ו/או שימוש אשר חושף אתכם לתביעות צד שלישי ו/או שימוש שיש בו כדי לפגוע בכם, תוכלו לבצע פעולות לבדיקת השימוש במחשב, באינטרנט ובדוא"ל, וככל שבבדיקות אלה יתגלה מידע בדבר פעולות אי-חוקיות או פעולות הנוגדות את הנורמות הנהוגות אצלכם, תהיו רשאים לעשות שימוש בתכנים אלה בעתיד, לרבות הטלת סנקציות כנגדי.
  6. אני מצהיר כי מעולם לא הורשעתי בביצוע עבירת מין וידוע לי כי תנאי לתחילת התנדבות הינו העברת אישור משטרה כי אין מניעה להעסקתי,  בהתאםלהוראות החוק" למניעתהעסקהשלעבריינימיןבמוסדהמכווןלמתןשירותלקטינים התשס"א 2001".
  7. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אני מתחייב לשפות ולפצות את העמותה מיד עם דרישתה הראשונה בגין כל הוצאה הפסד או חבות שהיא תחויב בהם, לרבות, בין השאר, הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בקשר עם קביעת ערכאה משפטית כי הייתי או כי הנני עובד שכיר של העמותה. כמו כן, ומבלי לגרוע מזכות העמותה לקבל ממני את מלוא הסכומים שיגיעו לה, תהא רשאית העמותה לקזז את הוצאותיה ונזקיה בקשר עם קביעה כאמור מכל סכום שיגיע לי ו/או לכל גורם שלישי בגין קביעת ערכאה משפטית כאמור.

 

 

לעניין ביטוח המתנדבים: הפנייה זו ניתנה לעניין פרק י"ג "תגמולים למתנדבים" לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה 1995 (פרק ט2 לחוק בנוסחו הקודם), שלפיו מבוטחים מתנדבים מן הסוג הנ"ל בדומה לביטוח החל על נפגעי עבודה. בכפוף לכך, שההתנדבות הינה בתחומים המוכרים על ידי הביטוח הלאומי, כפי שפורסם.

אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי הינם נכונים, ועל אחריותי הבלעדית, וכן אני מתחייב לפעול ע"פ הנ"ל.